ERASMUSPLUS

Διεθνής Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Διεθνής Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

 

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ΔΠ;

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Αυτή τη στιγμή το ΕΑΠ μπορεί να υποστηρίξει έως 7 ημέρες μετακίνησης, με τις 5 ημέρες ως πραγματικό χρόνο διδασκαλίας και 2 ημέρες μετακίνησης.

2) Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα


Όσον αφορά στις δαπάνες ταξιδίου, το ποσό υπολογίζεται  βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Όσον αφορά στην κάλυψη των ατομικών εξόδων (τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για επιμόρφωση), το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό  υπολογίζεται βάσει της διάρκειας επιμόρφωσης (συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες ταξιδίου) και ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πιο συγκεκριμένα:

Grant breakdown4

 

Individual support Mobility to…

Student monthly rate5 (2018-2020)

Staff daily rate6

(2018-2020)

Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom

€ 900

€ 180

Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain

€ 850

€ 160

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey

€ 800

€ 140

All Partner Countries

€ 700

€ 180

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Αρχικές προϋποθέσεις, προκειμένου για την υποβολή αίτησης, το Ίδρυμα υποδοχής είναι partner στο πρόγραμμα και, η ύπαρξη προσυμφωνημένου και υπογεγραμμένου Inter-InstitutionalAgreement- που αποτελεί και τον εταίρο του έργου, καθώς και invitationletter από το Ίδρυμα Υποδοχής.

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κατόπιν της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ εκάστοτε Ακαδημαϊκού Έτους, τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ΔΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής online πλατφόρμας - μαζί με ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff Mobility for Teaching Agreement), υπογεγραμμένο από το 'Ιδρυμα Υποδοχής και το invitationletter.

5. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ με ειδικές ανάγκες, αυτά θα μπορούν να αιτηθούν επιπλέον χρηματοδότηση - προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Για περισσότερες πηροφορίες δείτε την ενότητα "Κινητικότητα ΑΜΕΑ"

6. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, συνεδριάζει η Επιτροπή Erasmus+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) η οποία αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής  - και λαμβάνοντας υπ'οψιν την ισοκατανομή των θέσεων στα προγράμματα σπουδών και στις σχολές του ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, εδώ.

7. Μετά την επιλογή (και πριν την αναχώρηση) του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, το κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ΔΠ θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ΔΠ θα πρέπει να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Επιμόρφωση.


8. Μετά την επιστροφή του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ

Κατόπιν της επιστροφής του (και εντός 15 ημερών, το πολύ), το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ  θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ (υπόψη κ. Βαγενά) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- εισιτήρια και boarding cards, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες και ο τόπος αναχώρησης και άφιξης
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το Ίδρυμα υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του συμμετέχοντα και οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε επιμόρφωση. Εάν ο μετακινούμενος πραγματοποίησε επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρεπέι να διευκρινίζεται στην βεβαίωση.

Το μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα λάβει επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Mobility Tool), προκειμένου για τη συμπλήρωση και online υποβολή της Τελικής Έκθεσης συμμετέχοντα (EU Survey). Η έγκαιρη (εντός 30 ημερών απο την ημερομηνία λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος) συμπλήρωση και υποβολή της εν λόγω Έκθεσης είναι υποχρεωτική και συνιστά αίτημα καταβολής του υπόλοιπου 20% της χρηματοδότησης ERASMUS+. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δύναται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή και του συνόλου της επιχορήγησης.

9. Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι