ERASMUSPLUS

Κινητικότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι φοιτητές/προσωπικό με αναπηρίες αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μετακινούμενων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι αναπηρίες δεν είναι πάντα ορατές εκ πρώτης όψεως. Στους φοιτητές/προσωπικό με αναπηρίες συγκαταλέγονται έτσι εκτός από όσους αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και όσοι έχουν προβλήματα όρασης, ακοής ή πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα. Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το, πλέον πρόσφατο, ΦΕΚ Ν. 4452/15-2-17 (άρθρο 13, σελ. 194) παρακαλούμε δείτε εδώ.

Σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΥ, εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές/προσωπικό που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

• Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να γνωρίζουν ότι η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

• Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μέσω του ΕΑΠ. Απευθείας αιτήσεις προς την Εθνική Μονάδα/ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν γίνονται δεκτές.

Η επικοινωνία τους θα πρέπει να γίνει απευθείας με το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ και συγκεκριμένα με την αρμόδια, κα. Καφέζα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +30 2610 367 798).

• Οι φοιτητές με αναπηρίες πρέπει να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ίδρυμά τους για την επιλογή τους ως φοιτητές ERASMUS, όπως μέσος όρος βαθμολογίας, γνώση ξένων γλωσσών, εξάμηνο σπουδών, κ.α.

• Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους,  καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.

• Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

• Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους.  Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης  πριν από τη μετακίνησή τους.

• Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την επιστροφή τους, θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής). Σε περίπτωση που δεν το κάνουν οι σχετικές δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.


Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

- Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
- Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
- Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
- Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
- Φροντιστής ασθενούς
- Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
- Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
- Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
- Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
- Ειδική διατροφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΠΩΣ:

• Η ικανοποίηση της αίτησης φοιτητή ή διδάσκοντα ΑΜΕΑ δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρταται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχθεί η Εθνική Μονάδα και απο το διαθέσιμο κονδύλι χρηματοδότησης, το οποίο έχει δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό.

• Ακόμη και εαν μια αίτηση φοιτητή ή διδάσκοντα ΑΜΕΑ γίνει δεκτή, ενδέχεται  η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθήσα.

• Σε περίπτωση που μια αίτηση εγκριθεί ΠΡΙΝ την μετακίνηση του εμπλεκόμενου φοιτητή ή διδάσκοντα ΑΜΕΑ στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης που αυτός θα λάβει θα αναφέρεται στην αρχική σύμβαση που θα υπογράψει με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - διαφορετικά θα χρειαστεί να υπογραφεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.

• Με την επιστροφή τους στο Ίδρυμα, οι υπότροφοι ERASMUS+ που έχουν λάβει συμπληρωματική χρηματοδότηση ΑΜΕΑ θα πρέπει να υποβάλουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετικό οικονομικό απολογισμό. Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται απο παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθήσα χρηματοδότηση, η Εθνική Μονάδα θα προβεί σε ανάκτηση της αχρεωστήτως καταβληθείσας χρηματοδότησης.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ