ERASMUSPLUS

Κινητικότητα για Διδασκαλία

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ;
2. Ποσά υποτροφιών/ Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας
3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
4. Διαδικασία υποβολής αίτησης
5. Διαδικασία υποβολής πρότασης σύναψης νέας Διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας
6. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ
7. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων
8. Μετά την επιλογή (και πρίν την αναχώρηση) του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ
9. Μετά την επιστροφή του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ
10. Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ;

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ μπορούν να διδάξουν σε κάποιο συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η διδασκαλία μπορεί να έχει διάρκεια από 2 συνεχόμενες ημέρες το ελάχιστο έως και 2 μήνες το μέγιστο, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. Μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής).

2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στις δαπάνες ταξιδίου, το ποσό υπολογίζεται  βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Όσον αφορά στην κάλυψη των ατομικών εξόδων (τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία), το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό  υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες ταξιδίου) και ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πιο συγκεκριμένα:

Χώρα Υποδοχής

Ποσό ημερήσιας επιχορηγήσης σε ευρώ

Ομάδα A - Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, (Ελλάδα), Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία

126

Σημαντικό

Το ημερήσιο ποσό που θα δίδεται ως υποτροφία υπολογίζεται ως εξής:
- έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας, ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα
- μεταξύ της 15ης και 60ης ημέρας της δραστηριότητας, 70% του ημερησίου ποσού ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών απο την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα απο την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, θα καταβάλεται προχρηματοδότηση στον συμμετέχοντα η οποία θα αντιπροσωπεύει το 80% του ποσού της επιχορήγησης (εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για την Κινητικότητα Προσωπικού). 

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Αρχικές προϋποθέσεις, προκειμένου για την υποβολή αίτησης, είναι η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς και η ύπαρξη προσυμφωνημένου και υπογεγραμμένου (απο το Ιδρυμα Υποδοχής και το αιτούμενο μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ) Προγράμματος Διδασκαλίας (Staff Mobility for Teaching Agreement).


4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κατόπιν της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ εκάστοτε Ακαδημαϊκού Έτους, τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής online πλατφόρμας - μαζί με ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff Mobility for Teaching Agreement), υπογεγραμμένο από το 'Ιδρυμα Υποδοχής.

5. Διαδικασία υποβολής πρότασης σύναψης νέας διμερούς συμφωνίας συνεργασίας

Προκειμένου για αίτηση μετακίνησης σε Ίδρυμα με το οποίο το ΕΑΠ δεν έχει υπογεγραμμένη Διμερή Συμφωνία Συνεργασίας, το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλει (κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου - Μαρτίου του προηγούμενου έτους της ενεργοποίησης της επίσκεψης) αίτημα σύναψης νέας Διμερούς Συμφωνίας. Η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά εδώ. 

6. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ με ειδικές ανάγκες, αυτά θα μπορούν να αιτηθούν επιπλέον χρηματοδότηση - προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Για περισσότερες πηροφορίες δείτε την ενότητα "Κινητικότητα ΑΜΕΑ"

7. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδασκαλία, συνεδριάζει η Επιτροπή Erasmus+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) η οποία αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής  - και λαμβάνοντας υπ'οψιν την ισοκατανομή των θέσεων στα προγράμματα σπουδών και στις σχολές του ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, εδώ.

8. Μετά την επιλογή (και πριν την αναχώρηση) του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, το κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα πρέπει να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Διδασκαλία.

9. Μετά την επιστροφή του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ

Κατόπιν της επιστροφής του (και εντός 15 ημερών, το πολύ), το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ  θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ (υπόψη κας Καφέζα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- εισιτήρια και boarding cards, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης
- τυχόν διδακτικό υλικό που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το Ίδρυμα υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του διδάσκοντα, οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε διδασκαλία και ο συνολικός αριθμός των ωρών (τουλάχιστον 8 για μετακίνηση έως μία εβδομάδα). Εάν ο διδάσκοντας πραγματοποίησε διδασκαλία Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρεπέι να διευκρινίζεται στην βεβαίωση.

Το μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα λάβει επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Mobility Tool), προκειμένου για τη συμπλήρωση και online υποβολή της Τελικής Έκθεσης συμμετέχοντα (EU Survey). Η έγκαιρη (εντός 30 ημερών απο την ημερομηνία λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος) συμπλήρωση και υποβολή της εν λόγω Έκθεσης είναι υποχρεωτική και συνιστά αίτημα καταβολής του υπόλοιπου 20% της χρηματοδότησης ERASMUS+. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δύναται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή και του συνόλου της επιχορήγησης.

10. Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λίστα Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων
Κριτήρια μοριοδότησης
Σύμβαση Κινητικότητας ERASMUS+ για Διδασκαλία 2019- 2020
Πρόγραμμα Διδασκαλίας ERASMUS+ 2019- 2020
Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Υποτρόφου

Έντυπο Σύναψης Νέας Διμερούς Συμφωνίας