ERASMUSPLUS

Κινητικότητα για Πρακτική

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές;
2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας
3. Διαδικασία υποβολής αίτησης
4. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων
5. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ
6. Πρίν την αναχώρηση του φοιτητή
7. Μετά την επιστροφή του φοιτητή
8. Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές;

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Κινητικότητας για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρέχεται υποστήριξη για πρακτική άσκηση (διάρκειας 2- 3 μηνών, και ανάλογα με το διαθέσιμο για το εκάστοτε Α.Ε. σχετικό κονδύλι χρηματοδότησης) σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό - κατά τη διάρκεια του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Η πρακτική άσκηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα αλλά διαφέρει από τη χώρα που εδρεύει ο φορέας αποστολής (στην περίπτωση του ΕΑΠ, την Ελλάδα) και τη χώρα διαμονής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου για υποτροφία. Η σχετική κινητικότητα δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο αλλά θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε συνάφεια με το πρόγραμμα/ αντικείμενο σπουδών του αιτούντα. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται παράλληλα με τις όποιες ακαδημαϊκές δεσμεύσεις του υποτρόφου προς το Ε.Α.Π.

Να σημειωθεί πως: Ενδιαφερόμενοι φοιτητές που κατά την περίοδο προκήρυξης υποβολής αίτησης υποτροφίας για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση του Π.Σ./ Μ.Π.Σ. τους (δεν πρόκειται δηλαδή να έχουν πλέον ακαδημαϊκές δεσμεύσεις/ εκκρεμότητες κατά την περίοδο της επόμενης προγραμματισμένης απο το Ίδρυμα τους σχετικής προκήρυξης) δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και, εφόσον επιλεγούν για υποτροφία, να ολοκληρώσουν τη μετακίνηση εντός ενός έτους το αργότερο από την αποφοίτηση τους.

Όσον αφορά στον φορέα υποδοχής, αυτός μπορεί να είναι:

• Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
• Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)
• Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
• Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
• Ερευνητικό ινστιτούτο
• Ίδρυμα
• Σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
• Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση ΜΚΟ
• Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

• Όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών
• Φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί.

2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Η υποτροφία Erasmus+ δεν είναι πλήρης υποτροφία. Καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό.

Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας καθορίζεται ανάλογα με την χώρα υποδοχής. Οι χώρες κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες, βάσει του κόστους διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την κινητικότητα για πρακτική άσκηση τα ποσά επιχορήγησης, σε ευρώ/ μήνα, διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα 1 (χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης): Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία - 620€
Ομάδα 2 (χώρες με μέσο κόστος διαβίωσης): Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία - 570€
Ομάδα 3 (χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης): Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία - 520€

(ποσό, δηλαδή, αυξημένο κατά 100 ευρώ σε σχέση με αυτό που λαμβάνουν οι μη κοινωνικά ευπαθείς φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αρχής γενομένης από το Α.Ε. 2019- 2020, οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση και ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΕΚΤΟΣ φοιτητών με ειδικές ανάγκες), ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Συνεπώς λαμβάνουν και αυτοί τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή από την παραλαβή απόδειξης επιβεβαιωμένης άφιξης, θα καταβληθεί στον Συμμετέχοντα προχρηματοδότηση 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας (εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για τη κινητικότητα φοιτητών). Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν προσκομίσει εγκαίρως τα απαραίτητα για τη μετακίνησή του δικαιολογητικά, θα υπάρξει ανάλογη καθυστέρηση στην πληρωμή της προ-χρηματοδότησης.

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας και εφόσον:

- Ο υπότροφος υποβάλει ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση αλλά και την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων OLS
- Tο ΕΑΠ έχει λάβει το Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας,

θα καταβάλλεται (εντός 45 ημερολογιακών ημερών) και το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

Σημαντική σημείωση: Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και στις δεσμεύσεις όσον αφορά την πρακτική του στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα του ζητηθεί να επιστρέψει μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δικαιούχους που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το προκαθορισμένο πρόγραμμα πρακτικής για λόγους ανωτέρας βίας ή έχουν ελαφρυντικά που έχουν επισημανθεί και εγκριθεί εγγράφως από την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ.

3. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης για τους φοιτητές του ΕΑΠ, διαμορφώνεται ως εξής:

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης υποβολής υποψηφιότητας για πρακτική Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντος (συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά) μέσω της online πλατφόρμας υποβολής αίτησης - η διεύθυνση της οποίας τους έχει κοινοποιηθεί στο κείμενο της προκήρυξης. 

Σημαντική Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής αναζητεί θέσεις πρακτικής που θα τον ενδιέφεραν, κάνει τις επαφές του με το εξωτερικό και εξασφαλίζει μια θέση πλήρους ωραρίου (full time) με υποχρεωτική φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής, πριν υποβάλει σχετική αίτηση στο Γραφείο ERASMUS+. Η αναζήτηση θέσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ιντερνετ, τόσο γενικά (χρησιμοποιόντας μια οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης) όσο και ειδικότερα στις ιστοσελίδες ERASMUSINTERN και PRAXISNETWORK.  

4. Διαδικασία Επιλογής και Κριτήρια Μοριοδότησης Υποψηφίων

Η Επιτροπή Erasmus+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) επεξεργάζεται & αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσοντας αυτές σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης. Οι δέκα πρώτοι επιλεγέντες ενημερώνονται άμεσα και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, είτε δια ζώσης είτε μέσω Skype (τηλε-διάσκεψης).

5. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ φοιτητές με ειδικές ανάγκες, αυτοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για επιπλέον χρηματοδότηση - προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Για περισσότερες πηροφορίες δείτε την ενότητα "Κινητικότητα ΑΜΕΑ"

6. Πρίν την Αναχώρηση του Φοιτητή

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία πρακτικής άσκησης, ο κάθε φοιτητής θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα ο εκάστοτε υπότροφος θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλιση του (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος), αλλά και να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.

Σημείωση: Κατόπιν της επιλογής και πριν την αναχώρηση τους οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβληθούν σε online αξιολόγηση της επάρκειας τους στην γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η γνώση της γλώσσας δεν επαρκεί οι φοιτητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν δωρεάν, online μαθήματα. Όσον αφορά σε λιγότερο ομιλούσες γλώσσες που δεν καλύπτονται απο την πλατφόρμα OLS, η γλωσσική προετοιμασία μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τον μετακινούμενο ή/ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αποστολής (εφόσον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται την εκάστοτε περίοδο και εφόσον βέβαια το επιθυμεί ο κάθε υπότροφος). Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, ο υπότροφος οφείλει να υποβληθεί εκ νέου σε διαδικτυακή αξιολόγηση των γλωσσικών του ικανοτήτων, προκειμένου για την ενημέρωση της προόδου του (σημειώστε πως, όπως αναφέρεται και παραπάνω, η πραγματοποίηση της εν λόγω διαδικτυακής αξιολόγησης είναι απαραίτητη προκειμένου για την αποπληρωμή του 20% της υποτροφίας). Φοιτητές οι οποίοι έλαβαν C2 αποτέλεσμα στο 1ο τέστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν 2η αξιολόγηση μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.

7. Μετά την Επιστροφή του Φοιτητή

Κατόπιν της επιστροφής του φοιτητή/ υποβολής των υπολειπόμενων δικαιολογητικών (και δεδομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αναγραφόμενων στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης δεσμεύσεων) αναγνωρίζεται επίσημα η περίοδος πρακτικής άσκησης και, εν συνεχεία, ενημερώνεται το Μητρώο του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών. Η περίοδος πρακτικής άσκησης θα καταγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος και, εφοσον ο φοιτητής το επιθυμεί, στο έγγραφο Κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document). Σε περίπτωση που ο υπότροφος έχει πρόσφατα αποφοιτήσει, μπορεί να ζητήσει το έγγραφο κινητικότητας Europass (Europass Mobility Document). Ο φοιτητής λαμβάνει επίσης Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από το Γραφείο ERASMUS+.

8. Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Λίστα Αναλυτικών Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Κριτήρια μοριοδότησης Προπτυχιακών/ Μεταπτυχιακών φοιτητών
Κριτήρια μοριοδότησης Υποψήφιων Διδακτόρων


Πληροφορίες Σχετικά με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.)

Σύμβαση Φοιτητή ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2019- 2020
Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships) ERASMUS+ 2019- 2020
Έντυπο Δήλωσης Προσωπικών Στοιχείων Υποτρόφου    

Χάρτης Φοιτητή ERASMUS+