Δήλωση Πολιτικής ERASMUS+

Διεθνής (Ευρωπαϊκή και μη) Στρατηγική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα εκ των 19 Δημόσιων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δραστηριότητα το 2000. Είναι το μόνο εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης Ίδρυμα στη χώρα. Μετά από μόλις 14 χρόνια λειτουργίας, έχει γίνει το 2ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, προσφέροντας 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά Π.Σ. αλλά και Διδακτορικές Σπουδές. Αποστολή του αποτελεί η παροχή εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό αλλά και μεταπτυχιακό επίπεδο και η επίτευξη/ διατήρηση της αριστείας στον τομέας της εξ' αποστάσεως μάθησης αλλά και σε αυτόν της έρευνας/ καινοτομίας.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει χαράξει μια στρατηγική διεθνοποίησης με σκοπό την απόκτηση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και κουλτούρας μέσα από διεθνείς συνεργασίες που το τροφοδοτούν με πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά προκειμένου για την απόκτηση και διατήρηση μιας ισχυρής παρουσίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τις Σχολές του να καλλιεργήσουν γερές συνεργασίες, με Ευρωπαϊκά και μη Πανεπιστήμια, προκειμένου για την προώθηση της κινητικότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού των Προγραμμάτων Σπουδών και της εκπαιδευτικής του μεθοδολογίας. Το Πανεπιστήμιο εκμεταλλεύεται τις αποκτηθείσες εμπειρίες, ενσωματώνοντας νέες μεθόδους διδασκαλίας, τροποποιώντας τα Προγράμματα Σπουδών και επεκτείνοντας/ εκσυγχρονίζοντας τα μαθησιακά του εργαλεία. Το Πανεπιστήμιο επωφελείται επίσης από την ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα εξειδίκευσης, διοικητικών μεθόδων, οικονομικής διαχείρισης αλλά και του μαθησιακού περιβάλλοντος που προσφέρει στους φοιτητές. Η διεθνής συνεργασία προσφέρει ένα ισχυρό κίνητρο επίτευξης και διατήρησης της αριστείας.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει συνεχή και αυξανόμενη δράση τόσο στην Κινητικότητα ERASMUS όσο και σε διεθνή προγράμματα συνεργασίας (ως συντονιστής ή ως εταίρος) όπως Πολυμερή Σχέδια, Grundvig, Leonardo Da Vinci (LdV) και Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις (PVs). Ειδικότερα μέσω των Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων το διδακτικό προσωπικό έχει την ευκαιρία να αποκτήσει σφαιρικότερη άποψη και γνώσεις σχετικά με πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά -και με αυξητικές τάσεις- στη δράση των Εντατικών Προγραμμάτων (IP) ERASMUS, από το 2008.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στοχεύει στην εδραίωση συνεργασιών με Ιδρύματα του εξωτερικού βασιζόμενων στο επίπεδο και τη μεθοδολογία των σπουδών, τους τομείς εκπαίδευσης και τα συγκεκριμένα περιεχόμενα των Οδηγών Σπουδών σε σχέση με τις δικές του Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Σπουδών. Όντας Μεσογειακό Ίδρυμα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στοχεύει στη δημιουργία συνεργασιών με Ιδρύματα της Νότιας Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου - χωρίς βέβαια να αποκλείει άλλες, Ευρωπαϊκές ή μη, χώρες.

Όσον αφορά στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, και παρά το γεγονός ότι είναι Ίδρυμα εξ' αποστάσεων εκπαίδευσης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επενδύει ιδιαίτερα στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS. Η συμμετοχή εξερχόμενων φοιτητών αυξάνεται σταθερά - αποδεικνύοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε διεθνείς δράσεις με ιδιαίτερο όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συναδέλφους τους. Η πλήρης αναγνώριση των σπουδών αποτελεί ισχυρή προτεραιότητα για το Ίδρυμα μας και προς αυτή την κατεύθυνση οι φοιτητές λαμβάνουν όλη τη δυνατή βοήθεια από τους Συντονιστές αλλά και το Γραφείο ERASMUS. Όλοι οι έως σήμερα συμμετέχοντες φοιτητές έχουν λάβει πλήρη αναγνώριση των περιόδων κινητικότητας ERASMUS αλλά και των σχετικών με αυτές Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επιπλέον, και παρά το γεγονός ότι κανονικά οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υποχρεούνται να συμμετέχουν στο κόστος των σπουδών τους, όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS απαλλάσσονται πλήρως από τις σχετικές οικονομικές τους υποχρεώσεις (για όσες Θεματικές Ενότητες αντιστοιχίσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής). Το μέτρο αυτό παρέχει ισχυρό κίνητρο στους φοιτητές προκειμένου για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα. Οι εισερχόμενοι φοιτητές 2ου και 3ου κύκλου είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να πραγματοποιήσουν μέρος της μεταπτυχιακής η διδακτορικής τους έρευνας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (πάντα άνευ οικονομικής υποχρέωσης). Η κινητικότητα προσωπικού αυξάνεται επίσης, τόσο για διδασκαλία όσο και για επιμόρφωση. Οι φοιτητές ωφελούνται ιδιαίτερα από την εισροή γνώσεων και εμπειριών τόσο εκ μέρους του προσωπικού που επιστρέφει όσο και αυτού που επισκέπτεται το Ίδρυμα.

Αναλυτικοί πίνακες που αφορούν στην συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη δράση ERASMUS (2007- 2013) είναι διαθέσιμοι εδώ.

Προκειμένου να εγγυηθεί την υψηλότερη δυνατή ποιότητα οργάνωσης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει εφαρμόσει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τα κριτήρια του ISO 9001:2008 - όσον αφορά σε όλες τις σχετικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της ενημέρωσης, επιλογής, υποστήριξης και αναγνώρισης. Όσον αφορά στην επιλογή εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού, έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου για την ισοτιμία ανάμεσα στα φύλλα αλλά και την προώθηση της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ικανότητες. Η επιλογή βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια που εγγυώνται αμεροληψία, ισοτιμία και πλήρη έλλειψη διακρίσεων βάσει εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικού υποβάθρου. Όλα τα ως άνω κριτήρια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ERASMUS του Ιδρύματος.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει πλήρως το σύστημα παροχής Πιστωτικών Μονάδων και προσφέρει στους αποφοίτους του το Παράρτημα Διπλώματος. Μαθησιακά Αποτελέσματα έχουν αναπτυχθεί για κάθε Θεματική Ενότητα και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών (όπως επίσης και στον Οδηγό Σπουδών του Ιδρύματος). Οι γενικές περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων, οι Οδηγοί Μελέτης, το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και τα ως άνω Μαθησιακά Αποτελέσματα επανεξετάζονται ετησίως από τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών, τους Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων και τα μέλη ΔΕΠ.

Στρατηγική για την οργάνωση και εφαρμογή Διεθνών (Ευρωπαϊκών και μη) Προγραμμάτων Συνεργασίας στους τομείς Διδασκαλίας/ Επιμόρφωσης

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων, ειδικότερα με το Βέλγιο και την Πολωνία, με στόχο να προσελκύσει διεθνείς φοιτητές (που θα αποκτήσουν μικτή ακαδημαϊκή εμπειρία) αλλά και να προσφέρει στο διδακτικό προσωπικό την ευκαιρία να αποκτήσει εμπειρία διδασκαλίας σε ένα διεθνές περιβάλλον και να συνεργασθεί στενά με ξένα Ιδρύματα - διαμορφώνοντας έτσι τις συνθήκες για επιπλέον, μελλοντική συνεργασία.

Ξεκινώντας με δύο εκ των Προγραμμάτων Σπουδών του (το αναγνωρισμένο από την EADTU Μεταπτυχιακό στη 'Διοίκηση Επιχειρήσεων' και το Προπτυχιακό στην 'Πληροφορική') το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σκοπεύει να οργανώσει και να εφαρμόσει νέα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα και, προς αυτή την κατεύθυνση, βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τρία πανεπιστήμια της Κύπρου.

Στο πνεύμα προσέλκυσης επιπλέον διεθνών συνεργασιών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει μεταφράσει μέρος του εκπαιδευτικού του υλικού ('Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό' και 'Ορθόδοξη Θεολογία') στα Αγγλικά - φιλοδοξώντας να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες του εξωτερικού αλλά και να μεταλαμπαδεύσει βασικές γνώσεις Ελληνικής φιλοσοφίας και πολιτισμού στους διεθνείς φοιτητές.

Αντίκτυπος Συμμετοχής ERASMUS στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Κατά τα 14 του χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει παράγει πάνω από 9.311 προπτυχιακούς, 15.232 μεταπτυχιακούς και 36 διδακτορικούς απόφοιτους. Όντας ίδρυμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης και μετρώντας σημαντικό αριθμό διεθνών φοιτητών (από συμμετέχουσες και μη στο ERASMUS χώρες), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποσκοπεί να συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας - δίνοντας σε μεγαλύτερης ηλικίας, εργαζόμενους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πτυχίο/ μεταπτυχιακή εξειδίκευση και να συμμετέχουν σε μια διεθνή και πολλαπλά ωφέλιμη εμπειρία μέσω του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

Μέσα από το Leonardo Da Vinci και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει προωθήσει και σκοπεύει να συνεχίσει να συνεισφέρει στην κοινωνική αποδοχή των μεταναστών (π.χ. έργα TIPS, SONETOR).

Επιπλέον των συμβατικών συναντήσεων το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει εδραιώσει Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης (Virtual Learning Environment - VLE), σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εξ' αποστάσεως φοιτητών/ καθηγητών, οι οποίοι επιλέγουν τον δικό τους προσωπικό ρυθμό μελέτης - ανάλογα με τις οικογενειακές ή/και εργασιακές τους υποχρεώσεις. Δραστηριότητες e-Learning πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια του ISO 9001:2008. Βασισμένο στην τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών, το Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης διευκολύνει την μεγαλύτερη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και θέτει τις βάσεις για τη μεταφορά γνώσης.

Μέσω της εμπλοκής του σε Πολυμερή Σχέδια, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το Σύστημα Ποιότητας και τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του (ΜΕΑΕ- http://meae.eap.gr), που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας/ σχετικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 'Διοίκηση Επιχειρήσεων' αξιολογήθηκε από δείκτες E-xcellence και έλαβε ομώνυμη πιστοποίηση. Μέσω των Εικονικών Εκπαιδευτικών Χώρων ERASMUS (ERASMUS Virtual Campuses) το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνεργάστηκε με ομάδα 11 Ευρωπαίων εταίρων για να επεκτείνει τις επιδόσεις των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER- Open Educational Resources). Εργάσθηκε επίσης πάνω σε στρατηγικές Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στον τομέα της Δια Βίου, Ανοικτής μάθησης για την καλύτερη εκμετάλλευση πιθανών τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών προκειμένου για αποτελεσματικότερη/ εξατομικευμένη μάθηση.

Οι σπουδές στο εξωτερικό και η αναγνώριση των Πιστωτικών Μονάδων ECTS αποτελούν κεντρικό άξονα της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Γνωρίζοντας πλήρως τη σημασία μιας διεθνούς εμπειρίας το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει όλη τη δυνατή υποστήριξη/ αναγνώριση στους συμμετέχοντες φοιτητές/ προσωπικό. Μελλοντικά στοχεύει να συμμετάσχει πιο ενεργά στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, προσφέροντας στους φοιτητές του ευκαιρίες πρακτικής άσκησης (πλέον ωφέλιμες στο ανταγωνιστικό/ απαιτητικό, ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον). Επιπλέον, δεδομένου του ότι μια τέτοια συνεργασία αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο σκοπεύει να εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα περισσότερων κοινών προγραμμάτων σπουδών με Ευρωπαίους εταίρους.

Όσον αφορά στη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την έρευνα και τις επιχειρήσεις προκειμένου για την αριστεία/ περιφερειακή ανάπτυξη, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει (μέσω των Πολυμερών Σχεδίων LLP) δραστηριοποιηθεί στην οργάνωση ενός διαφανούς και βιώσιμου συστήματος διασύνδεσης πανεπιστημίων/ αγοράς και στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, μέσω εμπορικών και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Με σύστημα διαχείρισης που ανταποκρίνεται στα κριτήρια του ISO 9001:2008, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει συγκεντρώσει πόρους από Ευρωπαϊκές/ Εθνικές πηγές (που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για βελτίωση των υποδομών και του Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης αλλά και για αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών). Το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του έχει επίσης λάβει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας (για κατηγορίες έργων Β & Γ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί διαρκώς το προσωπικό προκειμένου για την επιμόρφωση του σε θέματα τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.