ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίτηση ERASMUS+ / Κινητικότητα Διοικητικών Υπαλλήλων για Επιμόρφωση
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1. Αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν μόνο οι Μόνιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι, οι ΙΔΑΧ και οι συμβασιούχοι του ΕΑΠ
2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση για επιμόρφωση.
3. Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αρχεία .pdf. Πριν απο τη συμπλήρωσή της, παρακαλούμε διαβάστε για επιμόρφωση εδώ

Α.Ατομικά Στοιχεία

ΟΧΙ: ΝΑΙ:

Β.Στοιχεία Διοικητικής Δραστηριότητας

Γ. Στοιχεία αίτησης για το Ίδρυμα Υποδοχής

Ο οργανισμός υποδοχής θα πρέπει να είναι ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χώρας του προγράμματος που διαθέτει χάρτη Erasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή ίδρυμα ανώτατης / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εταίρου που έχει υπογράψει συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων με τον εταίρο υποδοχής από χώρα του προγράμματος ή οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από χώρα του προγράμματος ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.
Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: προ της επισύναψης οποιουδήποτε εγγράφου, παρακαλούμε δείτε εδώ για τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία σπουδών και είδος αιτούμενης μετακίνησης.

Προσοχή: τα ονόματα των αρχείων να είναι με λατινικούς χαρακτήρες
Αποδεκτοί Τύποι Αρχείων: doc,pdf,jpg