ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίτηση ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση 2017-2018

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φοιτητές/ τριες και των τριών κύκλων σπουδών - προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.
2. Το διάστημα υποτροφίας κυμαίνεται μεταξύ 2 και 12 μηνών.
3. Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf. Πριν από τη συμπλήρωση της, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.

Α.Ατομικά Στοιχεία

ΟΧΙ: ΝΑΙ:

Β.Στοιχεία Ακαδημαϊκής Δραστηριότητας και Αιτούμενης Πρακτικής Άσκησης
Προπτυχιακό: Μεταπτυχιακό : Διδακτορικό:
έως
Γ. Γνώση Ξένων Γλωσσών
πολύ καλή γνώση: καλή γνώση : μέτρια γνώση:
πολύ καλή γνώση: καλή γνώση : μέτρια γνώση:
πολύ καλή γνώση: καλή γνώση : μέτρια γνώση:
πολύ καλή γνώση: καλή γνώση : μέτρια γνώση:
πολύ καλή γνώση: καλή γνώση : μέτρια γνώση:
πολύ καλή γνώση: καλή γνώση : μέτρια γνώση:
Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσοχή: τα ονόματα των αρχείων να είναι με λατινικούς χαρακτήρες Αποδεκτοί Τύποι Αρχείων: doc,pdf,jpg

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Μόνο για προπτυχιακούς φοιτητές - Βεβαίωση Σπουδών με αναλυτική Βαθμολογία (αιτείται απο το Τμήμα Μητρώου του αρμόδιου Προγράμματος Σπουδών και αποστέλλεται εσωτερικά στο Γραφείο ERASMUS+)
Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες - Υπεύθυνη Δήλωση ημερομηνιών έναρξης/ ολοκλήρωσης πρώτου πτυχίου καθώς και βαθμολογίας αυτού
Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (με υποχρεωτική πρακτική) - Επιστολή σύμφωνης γνώμης Συντονιστή ΘΕ. Πρακτικής Ασκησης
Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες - Μη επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναλυτική βαθμολογία)
Μη επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Αγγλικών

Μη επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου γλώσσας εργασίας πρακτικής άσκησης
Μόνο για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές - Συστατική Επιστολή #1 από μέλος ΔΕΠ/ΣΕΠ του Προγράμματος Σπουδών
Μόνο για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές - Συστατική Επιστολή #2 από μέλος ΔΕΠ/ΣΕΠ του Προγράμματος Σπουδών, εφόσον υπάρχει
Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες - Συστατική Επιστολή #1 από τον Επιβλέποντα ή μέλος της τριμελούς επιτροπής κρίσης
Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες - Συστατική Επιστολή #2 από τον Επιβλέποντα ή μέλος της τριμελούς επιτροπής κρίσης, εφόσον υπάρχει
Επιστολή κινήτρου
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο «Learning Agreement for Traineeships».