ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αίτηση ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές 2019-2020


1. Αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν φοιτητές/τριες και των τριών κύκλων σπουδών, προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. Στην περίπτωση προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρεις/δυο πρώτες θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης.
2.Το διάστημα της υποτροφίας κυμαίνεται μεταξύ 3 και 12 μηνών.
3. Η αντιστοίχιση της κάθε Θεματικής Ενότητας γίνεται απο τον εκάστοτε συντονιστή, τα στοιχεία του οποίου ο φοιτητής αναζητά απο το γραφείο Erasmus.
4. Στην περίπτωση μετακίνησης για εκπόνηση έρευνας Μ.Δ.Ε. ή Διδακτορικού η συναίνεση του επιβλέποντα της εργασίας αλλά και του Συντονιστή της Θ.Ε. στην οποία αυτή υπάγεται είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που η έρευνα δεν υπάγεται σε Θ.Ε., τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών (παρακαλούμε επισυνάψτε την έγκριση αποδοχής του Δ.Π.Σ. στα απαιτούμενα δικαιολογητικά).
5. Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf. Πριν από τη συμπλήρωση της, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.

6. Οι αιτούντες μεταπτυχιακοί θα πρέπει να δηλώνουν την τυπική διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους, αλλά και την πραγματική του διάρκεια σε έτη.
7. Οι αιτούντες υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο του μεταπτυχιακού τους τίτλου ( που να περιλαμβάνει τη βαθμολογία) ή αναλυτική βαθμολογία τους.

Α.Ατομικά Στοιχεία

ΟΧΙ: ΝΑΙ:

Β.Στοιχεία Ακαδημαϊκής Δραστηριότητας
Προπτυχιακό: Μεταπτυχιακό : Διδακτορικό:
Γ. Στοιχεία Ιδρύματος Υποδοχής
(πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα των Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων)

Πατήστε εδώ και στη συνέχεια επιλέξτε απο τους συνδέσμους την κατηγορία σπουδών στην οποία ανήκετε για να δείτε τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και τον κωδικό του προγράμματος σπουδών (Subject Area Code) στο Ίδρυμα Υποδοχής (Κωδικός και Ονομασία)
(Συμπληρώνεται για τη περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις στο ίδρυμα πρώτης επιλογής έχουν ήδη καλυφθεί βάσει μοριοδότησης των αιτήσεων)
Δ. Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες
Οι φοιτητές από Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση δικαιούνται προσαύξηση επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή ανά χώρα υποδοχής.
Κριτήριο καθορισμού Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων:
Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:
• Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.
• Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

ΟΧΙ: ΝΑΙ:
(μόνο εφόσον χρειάζεται βάσει των παραπάνω)
Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Προσοχή: τα ονόματα των αρχείων να είναι με λατινικούς χαρακτήρες Αποδεκτοί Τύποι Αρχείων: doc,pdf,jpg

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτική Βαθμολογία (αιτείται απο το Τμήμα Μητρώου του αρμόδιου Προγράμματος Σπουδών και αποστέλλεται εσωτερικά στο Γραφείο ERASMUS+)

Πρόσφατη Συστατική 1
Πρόσφατη Συστατική 2 (αν υπάρχει μοριοδοτείται επιπλέον)
Αντίγραφο πτυχίου γλώσσας Ιδρύματος Υποδοχής

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ για όσους έχουν επιλέξει Επίπεδο Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (μόνο για εκπόνηση Δ.Ε.) ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για όσους έχουν επιλέξει Επίπεδο Σπουδών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ )

Αντίγραφο πτυχίου Αγγλικών (εφόσον υπάρχει)

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ για όσους έχουν επιλέξει Επίπεδο Σπουδών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για όσους έχουν επιλέξει Επίπεδο Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (μόνο για εκπόνηση Δ.Ε.) ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ )

Υπόδειγμα Επιστολής Αντιστοίχισης βλέπε εδώ
Επιστολή Κινήτρου
Επιστολή Αντιστοίχισης 1
Επιστολή Αντιστοίχισης 2
Επιστολή Αντιστοίχισης 3 (αν υπάρχει)

Σε περίπτωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών για έρευνα Τμήματος της Δ.Ε. και Υποψήφιων Διδακτόρων για έρευνα, πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.

Επιστολή Επιβλέποντα
Επιστολή Έγκρισης Μετακίνησης απο Συντονιστή Θ.Ε. στην οποία υπάγεται η Δ.Ε.

Αλληλογραφία με το προτεινόμενο ίδρυμα υποδοχής απο την οποια να προκύπτει η αποδοχή του υποψήφιου για την εκπόνηση της έρευνας & χρήση των εγκαταστάσεων, υπό την επίβλεψη σχετικού με το αντικείμενο της εργασίας καθηγητή στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Επισύναψη αλληλογραφίας
Επιστολή Εγκρισης Μετακίνησης απο τριμελή ή Δ.Π.Σ.

(Υποχρεωτικό για υποψήφιους διδάκτορες, στην περίπτωση που η Δ.Ε. δεν υπάγεται σε Θ.Ε. για μεταπτυχιακούς)

Αντίγραφο μεταπυχιακού τίτλου ή αναλυτκή βαθμολογία ΑΥΤΟΥ