Μενού Κλείσιμο

Αίτηση ERASMUS+ / Κινητικότητα ΔΕΠ/ΣΕΠ για Επιμόρφωση

Με τη συμπλήρωση της παρούσας αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π./Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π συναινεί στην συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην διεκπεραίωση της αίτησης και γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για το απολύτως απαραίτητο για τον παραπάνω σκοπό χρονικό διάστημα, κατόπιν δε καταστρέφονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, με επιφύλαξη της δυνατότητας διαβίβασής τους σε φορείς υπεύθυνους για την προώθηση, παρακολούθηση ή/και επιθεώρηση/έλεγχο του προγράμματος Erasmus+ σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Το Ε.Α.Π. διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι εξ ορισμού θα τύχουν επεξεργασίας μόνο τα απαραίτητα για τον παραπάνω σκοπό δεδομένα. Επίσης δηλώνει ότι παρέχει ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται, έχοντας διαμορφώσει στρατηγική αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων.

Το μέλος Δ.Ε.Π./Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π μπορεί να επικοινωνεί εγγράφως με τo Γραφείο ERASMUS+ του Ε.Α.Π. για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του, καθώς και για την άσκηση των προβλεπόμενων, από τα άρθρα 15-21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δικαιωμάτων του.


Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΡΗΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο