Μενού Κλείσιμο

Κινητικότητα για πρακτική

1. Που και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS+ για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίδεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση από 2-12 μήνες (με συνήθη χρηματοδότηση 2- 3 μηνών, ανάλογα πάντα το διαθέσιμο κονδύλι) σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό – κατά τη διάρκεια του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και από το 1ο έτος σπουδών.

Η πρακτική άσκηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα αλλά διαφέρει από τη χώρα που εδρεύει ο φορέας αποστολής (στην περίπτωση του Ε.Α.Π., την Ελλάδα) και τη χώρα διαμονής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου για υποτροφία.

Η σχετική κινητικότητα δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο αλλά θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε συνάφεια με το πρόγραμμα/ αντικείμενο σπουδών του αιτούντα.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται παράλληλα με τις όποιες ακαδημαϊκές δεσμεύσεις του υποτρόφου προς το Ε.Α.Π.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Ε.Α.Π. το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Να σημειωθεί πως:
Μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησης τους – με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί αίτηση τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος. Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (Α’ 195/06.09.2011) «ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων». Κατά συνέπεια, δυνατότητα μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το ΕΑΠ θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)Τα παρακάτω ισχύουν και για τους zero grant φοιτητές.

Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών.(Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες).

Όσον αφορά στον φορέα υποδοχής, αυτός μπορεί να είναι:

• Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
• Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)
• Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
• Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
• Ερευνητικό ινστιτούτο
• Ίδρυμα
• Σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
• Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση ΜΚΟ
• Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

• Όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών
• Φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί.

Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΕΑΠ και του φορέα Υποδοχής

2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.


1. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής (και βάσει του κόστους διαβίωσης) ως εξής:

  

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

670

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 5 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

620

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

570

Ο ως άνω πίνακας δεν ισχύει για Κινητικότητες προς Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12 (όπου το ποσό μηνιαίας επιχορήγησης διαμορφώνεται στα 700 ευρώ/μήνα).

Τρόπος υπολογισμού επιχορήγησης:

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Φοιτητές/ τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε διεθνή κινητικότητα που περιλαμβάνει Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα (εκτός των Περιφερειών 13 και 14), λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Μεταξύ 0 και 99 χιλιομέτρων:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα2. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για πρακτική άσκηση, μπορεί να πραγματοποιήσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα. H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου, και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα. 

Επιχορήγηση για ατομική υποστήριξη, ανάλογα την διάρκεια κινητικότητας με φυσική παρουσία:
– Έως την 14η ημέρα, ποσό επιχορήγησης: 79 ευρώ/ ημέρα (για Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες προβλέπονται +100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας)
– Από την 15η έως την 30η ημέρα, ποσό επιχορήγησης: 56 ευρώ/ ημέρα (για Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες προβλέπονται +150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας)

Επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδίου
Φοιτητές/τριες και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Μεταξύ 0 και 99 χιλιομέτρων:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(σε περίπτωση Πράσινης Μετακίνησης: 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα)

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ’ επιστροφής. Μπορείτε να βρείτε τον Μετρητή Απόστασης εδώ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Διευκρινίζεται ότι η απόσταση, υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζεται στον μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου προορισμού).

Οι φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), θα λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής. Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Φοιτητή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή από την παραλαβή απόδειξης επιβεβαιωμένης άφιξης, θα καταβληθεί στον Συμμετέχοντα προχρηματοδότηση 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας (εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για τη κινητικότητα φοιτητών). Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν προσκομίσει εγκαίρως τα απαραίτητα για τη μετακίνησή του δικαιολογητικά, θα υπάρξει ανάλογη καθυστέρηση στην πληρωμή της προ-χρηματοδότησης.

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας και εφόσον:

– Ο υπότροφος υποβάλει ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση αλλά και την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων OLS
– Tο ΕΑΠ έχει λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας,

θα καταβάλλεται (εντός 45 ημερολογιακών ημερών) και το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και στις δεσμεύσεις όσον αφορά στην πρακτική άσκηση στον Φορέα Υποδοχής, θα του ζητηθεί να επιστρέψει μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δικαιούχους που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το προκαθορισμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για λόγους ανωτέρας βίας ή έχουν ελαφρυντικά που έχουν επισημανθεί και εγκριθεί εγγράφως από την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ.

3. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αίτησης για τους φοιτητές του ΕΑΠ, διαμορφώνεται ως εξής:

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης υποβολής υποψηφιότητας για πρακτική Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντος (συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά) μέσω της online πλατφόρμας υποβολής αίτησης – η διεύθυνση της οποίας τους έχει κοινοποιηθεί στο κείμενο της προκήρυξης. 

Σημαντική Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής αναζητεί θέσεις πρακτικής που θα τον ενδιέφεραν, κάνει τις επαφές του με το εξωτερικό και εξασφαλίζει μια θέση πλήρους ωραρίου (full time) πριν υποβάλει σχετική αίτηση στο Γραφείο ERASMUS+. Η αναζήτηση θέσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου, τόσο γενικά (χρησιμοποιώντας μια οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης) όσο και ειδικότερα σε ιστοσελίδες όπως π.χ. οι ERASMUSINTERN και PRAXISNETWORK.Το Γραφείο ERASMUS του ΕΑΠ δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ανωτέρω ενδεικτικών ιστοσελίδων και η πλοήγηση σε αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Κατά την διαδικασία αναζήτησης θέσης παρακαλούμε όπως σημειωθεί πως, ως πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση που αφορά σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
  • Digital graphical, mechanical or architectural design
  • Development of apps, software, scripts, or websites
  • Installation, maintenance and management of IT systems and networks
  • Cybersecurity
  • Data analytics, mining and visualisation
  • Programming and training of robots and artificial intelligence applications

Στις ψηφιακές δεξιότητες ΔΕΝ εντάσσονται δραστηριότητες όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου.

4. Διαδικασία Επιλογής και Κριτήρια Μοριοδότησης Υποψηφίων

Η Επιτροπή ERASMUS+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) επεξεργάζεται & αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσοντας αυτές βαθμολογικά, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης.

5. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

ERASMUS CALL 2023

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

1. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

i. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

ii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

iii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

vi. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.

x. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.

xi. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

2. Φοιτητές/ριες με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Ορισμοί:

➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για
το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
– δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο
συμβίωσης ή
– παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
– υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
– ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (αφορά στην κατηγορία 2)

Πρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, για την κάλυψη δαπανών βάσει πραγματικού κόστους

Tα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει φοιτητές και/ή προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα για πρόσθετη επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στις επιμέρους δραστηριότητες κινητικότητας.

Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της επιπρόσθετης επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των συμμετεχόντων αυτών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Δημοσιεύεται σχετική ειδική ανακοίνωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού σε ετήσια βάση.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, βάσει της εξατομικευμένης αίτησης που θα υποβληθεί στην ΕΜΣ/ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Erasmus, η οποία θα αξιολογηθεί και η ΕΜΣ/ΙΚΥ θα εγκρίνει τις δαπάνες κατά περίπτωση:

• Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
• Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για καταγραφή σημειώσεων κ.α.)
• Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
• Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
• Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
• Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
• Φροντιστή ασθενούς
• Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
• Ειδική διατροφή
• Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

6. Μετά την επιλογή του φοιτητή

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, ο κάθε φοιτητής θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα ο εκάστοτε υπότροφος θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλιση του (ασφάλεια υγείας Ε.Κ.Α.Α. ή ιδιωτική ασφάλεια υγείας, καθώς και ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος αλλά και ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων) και να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για τη σύναψη της Σύμβασης Φοιτητή.

Σημείωση: Κατόπιν της επιλογής και πριν την αναχώρηση τους οι υπότροφοι δύνανται να υποβληθούν σε online αξιολόγηση της επάρκειας τους στην γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η γνώση της γλώσσας δεν επαρκεί οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν δωρεάν, online μαθήματα. Όσον αφορά σε λιγότερο ομιλούσες γλώσσες που δεν καλύπτονται από την πλατφόρμα OLS, η γλωσσική προετοιμασία μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τον μετακινούμενο ή/ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αποστολής (εφόσον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται την εκάστοτε περίοδο και εφόσον βέβαια το επιθυμεί ο κάθε υπότροφος).

7. Πριν την αναχώρηση και με την έναρξη της πρακτικής

Δεδομένης της προ- έγκρισης της μετακίνησης από την αρμόδια Κοσμητεία και της επιτυχούς προετοιμασίας του, ο φοιτητής υπογράφει και παραλαμβάνει από το Γραφείο ERASMUS+ τη Σύμβαση του καθώς και τον Χάρτη Φοιτητή ERASMUS+. Εν συνεχεία και εφόσον είναι επαρκώς ασφαλισμένος είναι έτοιμος για αναχώρηση.


Σημείωση:
Με την έναρξη της πρακτικής ο φοιτητής και εντός μιας εβδομάδας, ο φοιτητής οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο ERASMUS+ πιστοποιητικό επιβεβαίωσης άφιξης (Certificate of Arrival) που θα φέρει υπογραφή/ σφραγίδα του Φορέα Υποδοχής, καθώς και τα πλήρη στοιχεία διαμονής του στο εξωτερικό.


Οποιαδήποτε αλλαγή στα προ-συμφωνηθέντα όσον αφορά στην πρακτική άσκηση (π.χ. τροποποίηση ημερομηνιών, καθηκόντων κτλ.), οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός μιας εβδομάδας από την έναρξη αυτής και να κοινοποιηθεί  άμεσα από τον φοιτητή στο Γραφείο ERASMUS+ προκειμένου για τις απαραίτητες ενέργειες.

8. Μετά την επιστροφή του φοιτητή

Με το τέλος της περιόδου κινητικότητας και δεδομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης (βάσει της υποβληθείσας από τον Φορέα Υποδοχής αξιολόγησης) όλων των αναγραφόμενων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης δεσμεύσεων , αναγνωρίζεται αυτόματα από την Κοσμητεία εκάστοτε Σχολής η περίοδος πρακτικής άσκησης. Το Γραφείο ERASMUS+ ενημερώνει εν συνεχεία το Μητρώο του αρμόδιου Προγράμματος Σπουδών προκειμένου για τις απαραίτητες ενέργειες.

Όλοι οι μετακινούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος οφείλουν να υποβάλλουν την διαδικτυακή έκθεση υποτρόφου ERASMUS+ (EU Survey), αυτοματοποιημένο μήνυμα για τη συμπλήρωση της οποίας λαμβάνουν κατά την ημερομηνία λήξης της κινητικότητας τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο