Μενού Κλείσιμο

Κινητικότητα για διδασκαλία

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ;

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ μπορούν να διδάξουν σε κάποιο συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η διδασκαλία μπορεί να έχει διάρκεια από 2 συνεχόμενες ημέρες το ελάχιστο έως και 2 μήνες το μέγιστο, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. Η χρηματική υποτροφία αφορά συνήθως στην κάλυψη 2- 5 ημερών, ανάλογα το εκάστοτε διαθέσιμο για την δράση κονδύλι. Μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής).

Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας και επιμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή η μετακίνηση εξακολουθεί να υπάγεται στους κανόνες κινητικότητας για διδασκαλία, με την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια διδασκαλίας να ορίζεται όμως στις 4 ώρες την εβδομάδα.

2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στις δαπάνες ταξιδίου, το ποσό υπολογίζεται  βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Μεταξύ 0 και 99 χλμ:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(210 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(320 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(410 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(610 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

* Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

Όσον αφορά στην κάλυψη των ατομικών εξόδων (τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία), το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό  υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες ταξιδίου) και ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πιο συγκεκριμένα:

Χώρα Υποδοχής

Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης σε ευρώ

Ομάδα A – Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

162

Ομάδα Β – Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

144

Ομάδα Γ – Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία

126

Το ποσό επιχορήγησης σε περιπτώσεις μετακίνησης προς Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12 διαμορφώνεται στα 180 ευρώ/ ημέρα.

Σημαντικό

Το ημερήσιο ποσό που θα δίδεται ως υποτροφία υπολογίζεται ως εξής:
 έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας, ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα
– μεταξύ της 15ης και 60ης ημέρας της δραστηριότητας, 70% του ημερησίου ποσού ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα.

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Αρχικές προϋποθέσεις, προκειμένου για την υποβολή αίτησης, είναι η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς και η ύπαρξη προσυμφωνημένου και υπογεγραμμένου (από το Ίδρυμα Υποδοχής και το αιτούμενο μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ) Προγράμματος Διδασκαλίας (Staff Mobility for Teaching Agreement).

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κατόπιν της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ εκάστοτε Ακαδημαϊκού Έτους, τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής online πλατφόρμας – μαζί με ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, invitation letter και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Staff Mobility for Teaching Agreement), υπογεγραμμένο τόσο από τους ίδιους όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής.

5. Διαδικασία υποβολής πρότασης σύναψης νέας δι-ιδρυματικής συμφωνίας συνεργασίας

Προκειμένου για αίτηση μετακίνησης σε Ίδρυμα με το οποίο το ΕΑΠ δεν έχει υπογεγραμμένη Διμερή Συμφωνία Συνεργασίας, το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να υποβάλει αίτημα σύναψης νέας Διμερούς Συμφωνίας. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα συνοψίζεται ως εξής:

Έως τέλη Οκτωβρίου υποβάλλονται από τα μέλη ΔΕΠ προς τους Συντονιστές Erasmus και τις Κοσμητείες τυχόν αιτήματα σύναψης νέων Δι-ιδρυματικών Συμφωνιών Συνεργασίας για κινητικότητες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Κάθε Νοέμβριο υποβάλλονται από τις Κοσμητείες προς το Γραφείο Erasmus τυχόν αιτήματα σύναψης νέων δι-ιδρυματικών Συμφωνιών Συνεργασίας για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
Κάθε Δεκέμβριο- Ιανουάριο γίνεται τυχόν επικαιροποίηση των δι-ιδρυματικών Συμφωνιών Συνεργασίας με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

6. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ με ειδικές ανάγκες, αυτά θα μπορούν να αιτηθούν επιπλέον χρηματοδότηση – προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS+ (erasmus@eap.gr, +30 2610 367798) για περισσότερες πληροφορίες.

7. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διδασκαλία, συνεδριάζει η Επιτροπή Erasmus+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) η οποία αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής  – και λαμβάνοντας υπόψη την ισοκατανομή των θέσεων ανάμεσα στις σχολές του ΕΑΠ.

8. Μετά την επιλογή (και πριν την αναχώρηση) του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, το κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα πρέπει να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Διδασκαλία.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ:
– ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ERASMUS 2020 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

9. Μετά την επιστροφή του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ

Κατόπιν της επιστροφής του και εντός 10 εργάσιμων ημερών το μέγιστο, το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ  θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ (υπόψη κας. Καφέζα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
εισιτήρια και boarding cards, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης. Προσοχή: Τόσο τα πρωτότυπα, όσο και τα ηλεκτρονικά  δικαιολογητικά ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς) οφείλουν να διατηρηθούν και να προωθηθούν στο σύνολο τους. 
Πιστοποιητικό Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το Ίδρυμα υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του διδάσκοντα, οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε διδασκαλία και ο συνολικός αριθμός των ωρών (τουλάχιστον 8 για μετακίνηση έως μία εβδομάδα). Εάν ο διδάσκοντας πραγματοποίησε διδασκαλία Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στην βεβαίωση. Εάν η μετακίνηση αφορά σε διδασκαλία συνδυασμένη με επιμόρφωση (τουλάχιστον 4 ώρες για μετακίνηση έως μία εβδομάδα) αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά στην βεβαίωση.
τυχόν διδακτικό υλικό που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής

Το μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ θα λάβει επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Beneficiary Module), προκειμένου για τη συμπλήρωση και online υποβολή της Τελικής Έκθεσης συμμετέχοντα (EU Survey). Η έγκαιρη (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος) συμπλήρωση και υποβολή της εν λόγω Έκθεσης είναι υποχρεωτική και συνιστά αίτημα καταβολής της χρηματοδότησης ERASMUS+. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δύναται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή και του συνόλου της επιχορήγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο