Μενού Κλείσιμο

Κινητικότητα για επιμόρφωση

1. Πού και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ;

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να έχει διάρκεια από 2 ημέρες έως και 2 μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης. Η συνήθης χρηματοδότηση αφορά σε 4-5 ημέρες, ανάλογα πάντα το διαθέσιμο για την δράση κονδύλι.

Η συγκεκριμένη κινητικότητα θα πρέπει να αφορά δράσεις που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία (η οποία και οφείλει να τεκμηριώνεται αναλόγως) στο Ε.Α.Π.

Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες επιμόρφωσης και διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή η μετακίνηση εξακολουθεί να υπάγεται στους κανόνες κινητικότητας για επιμόρφωση, απαιτείται όμως ύπαρξη δι-ιδρυματικής συμφωνίας συνεργασίας (στο γνωστικό αντικείμενο της μετακίνησης) με το Ίδρυμα Υποδοχής.

2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στις δαπάνες ταξιδίου, το ποσό υπολογίζεται  βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Μεταξύ 0 και 99 χλμ:

23 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(210 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(320 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(410 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

(610 ευρώ ανά συμμετέχοντα σε περιπτώσεις πράσινης μετακίνησης*)

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

* Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

Όσον αφορά στην κάλυψη των ατομικών εξόδων (τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για επιμόρφωση), το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό  υπολογίζεται βάσει της διάρκειας επιμόρφωσης (συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες ταξιδίου) και ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πιο συγκεκριμένα:

Χώρα Υποδοχής

Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης σε ευρώ

Ομάδα A – Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

162

Ομάδα Β – Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

144

Ομάδα Γ – Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία

126

Το ποσό επιχορήγησης σε περιπτώσεις μετακίνησης προς Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις Περιφέρειες 1-12 διαμορφώνεται στα 180 ευρώ/ ημέρα.

Σημαντικό

Το ημερήσιο ποσό που θα δίδεται ως υποτροφία υπολογίζεται ως εξής:
– έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας, ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα
– μεταξύ της 15ης και 60ης ημέρας της δραστηριότητας, 70% του ημερήσιου ποσού ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα.

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη προσυμφωνημένου και υπογεγραμμένου (από το Ιδρυμα Υποδοχής και το αιτούμενο μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ) Προγράμματος Επιμόρφωσης (Staff Mobility for Training Agreement). Σε αντίθεση με ότι ισχύει για την Κινητικότητα για Σπουδές και την Κινητικότητα για Διδασκαλία, στην περίπτωση αίτησης Κινητικότητας για Επιμόρφωση ΔΕΝ είναι απαραίτητη η ύπαρξη Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας Συνεργασίας (Inter Institutional Agreement) μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιδρύματος Υποδοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις όπου η επιμόρφωση πρόκειται να συνδυαστεί με διδασκαλία, απαιτείται ύπαρξη Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας Συνεργασίας (Inter Institutional Agreement), στο γνωστικό αντικείμενο της μετακίνησης, μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιδρύματος Υποδοχής.

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Κατόπιν της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ εκάστοτε Ακαδημαϊκού Έτους, τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής online πλατφόρμας, στo Γραφείο ERASMUS+ – μαζί με ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, invitation letter (για τα μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ) και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Staff Mobility for Training Agreement), υπογεγραμμένο τόσο από τους ίδιους όσο και από το ‘Ιδρυμα Υποδοχής.

5. Υποστήριξη για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ με ειδικές ανάγκες, αυτά θα μπορούν να αιτηθούν επιπλέον χρηματοδότηση – προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ERASMUS+ (erasmus@eap.gr, +30 2610 367789) για περισσότερες πληροφορίες.

6. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση, συνεδριάζει η Επιτροπή ERASMUS+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+  και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) η οποία αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής – και λαμβάνοντας υπόψη την ισοκατανομή των θέσεων (ΔΕΠ/ΣΕΠ) ανάμεσα στις σχολές του ΕΑΠ.

7. Μετά την επιλογή (και πριν την αναχώρηση) του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, το κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα πρέπει να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Επιμόρφωση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ:
– ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ERASMUS+ 2020 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

8. Μετά την επιστροφή του μέλους ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ

Κατόπιν της επιστροφής του και εντός 10 εργάσιμων ημερών το μέγιστο, το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ  θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ (υπόψη κας. Γιαννοπούλου- Ματσούκα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

εισιτήρια και boarding cards, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης. Προσοχή: Τόσο τα πρωτότυπα, όσο και τα ηλεκτρονικά  δικαιολογητικά ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς) οφείλουν να διατηρηθούν και να προωθηθούν στο σύνολο τους. 
Πιστοποιητικό Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το Ίδρυμα υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του συμμετέχοντα και οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε επιμόρφωση. Εάν ο μετακινούμενος πραγματοποίησε επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στην βεβαίωση. Εάν η μετακίνηση αφορά σε επιμόρφωση συνδυασμένη με διδασκαλία, αυτό θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά στην βεβαίωση.

Το μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα λάβει επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Beneficiary Module), προκειμένου για τη συμπλήρωση και online υποβολή της Τελικής Έκθεσης συμμετέχοντα (EU Survey). Η έγκαιρη (εντός 30 ημερών απο την ημερομηνία λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος) συμπλήρωση και υποβολή της εν λόγω Έκθεσης είναι υποχρεωτική και συνιστά αίτημα καταβολής της χρηματοδότησης ERASMUS+. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δύναται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή και του συνόλου της επιχορήγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο