Μενού Κλείσιμο

Κινητικότητα για σπουδές

1. Που και για πόσο μπορούν να μετακινηθούν οι φοιτητές

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην περίπτωση του ΕΑΠ, την Ελλάδα) και τη χώρα όπου διαμένουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να μετακινηθούν προς τις κάτωθι χώρες: 

α) Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)

β) Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

γ) Συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία

δ) Τρίτες χώρες μη συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο)

Προσοχή: Για την υλοποίηση μετακίνησης είναι απαραίτητο να υπάρχει διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιδρύματος Υποδοχής (βλέπε ενότητα “Συνεργαζόμενα Ιδρύματα”).


Περίοδος μετακίνησης:

Επιλέξιμη, βάσει των κανονισμών του προγράμματος, περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: από 2 έως 12 μήνες. 

H κινητικότητα μπορεί να αφορά σε μια περίοδο σπουδών σε συνδυασμό με μια σύντομη διάρκεια πρακτικής άσκησης (λιγότερο από 2 μήνες), εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. 

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί με φυσική παρουσία για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών. 

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)*

Παράδειγμα:

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών (συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες).

*Τα παραπάνω ισχύουν και για τους zero grant φοιτητές

2. Ποσά υποτροφιών / Διαδικασία Χορήγησης Υποτροφίας

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.


Υποτροφία Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές:

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής (και βάσει του κόστους διαβίωσης) ως εξής:

  

Ποσό επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

520

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία.

Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

470

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία

420

Τρόπος υπολογισμού επιχορήγησης:

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Φοιτητή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή από την παραλαβή απόδειξης επιβεβαιωμένης άφιξης, θα καταβληθεί στον Συμμετέχοντα προχρηματοδότηση 80% του συνολικού ποσού της υποτροφίας (εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για τη κινητικότητα φοιτητών). Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν προσκομίσει εγκαίρως τα απαραίτητα για τη μετακίνησή του δικαιολογητικά, θα υπάρξει ανάλογη καθυστέρηση στην πληρωμή της προ-χρηματοδότησης.

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας και εφόσον:

– Ο υπότροφος υποβάλει ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση αλλά και την αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων OLS
– Tο ΕΑΠ έχει λάβει το Πιστοποιητικό Αναλυτικής του Βαθμολογίας και έχει πιστοποιήσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας,

θα καταβάλλεται (εντός 45 ημερολογιακών ημερών) και το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και στις δεσμεύσεις όσον αφορά στις σπουδές του στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα του ζητηθεί να επιστρέψει μέρος ή και το σύνολο της υποτροφίας που έλαβε. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για δικαιούχους που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών για λόγους ανωτέρας βίας ή έχουν ελαφρυντικά που έχουν επισημανθεί και εγκριθεί εγγράφως από την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λόγω της περιορισμένης, ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει το Ε.Α.Π. από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο της δράσης ERASMUS+ «Κινητικότητα για Σπουδές» και μέχρι νεωτέρας, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για φοίτηση ενός πλήρους Α.Ε. (περί τους 10 μήνες) στο εξωτερικό θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι (σε περίπτωση που το διαθέσιμο κονδύλι δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη όλων των μετακινούμενων για σπουδές) η υποτροφία ERASMUS+ δε θα καλύπτει το σύνολο των μηνών παραμονής τους αλλά θα μειώνεται ανάλογα με τις Θ.Ε. που έχουν επιλέξει προς αντιστοίχιση. Πιο συγκεκριμένα:

– για αντιστοίχιση 2 Θ.Ε. θα δίδεται ERASMUS+ υποτροφία 8 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι 2 μήνες θα καλύπτονται από τον φοιτητή (και έμμεσα μέσω της μη καταβολής στο Ε.Α.Π. της συμμετοχής στο κόστος σπουδών για τις επιλεγμένες Θ.Ε.)
– για αντιστοίχιση 3 Θ.Ε. θα δίδεται ERASMUS+ υποτροφία 7 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι 3 μήνες θα καλύπτονται από τον φοιτητή (και έμμεσα μέσω της μη καταβολής στο Ε.Α.Π. της συμμετοχής στο κόστος σπουδών για τις επιλεγμένες Θ.Ε.)

Όσον αφορά σε φοιτητές που λαμβάνουν Υποτροφία Αριστείας από το Ε.Α.Π., θα γίνεται προσπάθεια κάλυψης μεγαλύτερου ή/και του πλήρους διαστήματος – η οποία όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων εγγυημένη.

3. Αρχικές προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

  1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιδρύματος κατόχου του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
  2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
  3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Προκειμένου για την υποβολή αίτησης από φοιτητή του ΕΑΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του Ιδρύματος του, θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Ύπαρξη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιδρύματος Υποδοχής (που να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του αιτούντα)
– Οι φοιτητές να έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής (ή σε κάθε περίπτωση της γλώσσας στην οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα).
– Οι φοιτητές να έχουν αντιστοιχίσει κάθε αιτούμενη Θ.Ε. με αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS σύμφωνο με τα όσα ορίζονται για την εν λόγω Θ.Ε. από το Π.Σ./ Μ.Π.Σ. που παρακολουθούν στο Ε.Α.Π.
– Οι φοιτητές να έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του συντονιστή της Θ.Ε. για την αντιστοίχιση της με συγκεκριμένα μαθήματα του Ιδρύματος Υποδοχής
– Οι φοιτητές να έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή 
για την εκπόνηση μέρους της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας ή του διδακτορικού τους στο εξωτερικό (στην περίπτωση που η μετακίνηση αφορά σε έρευνα). Σε περίπτωση που το θέμα της εργασίας δεν υπάγεται σε συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, οι αιτούντες θα πρέπει να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών τους.

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης υποβολής υποψηφιότητας ERASMUS+ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν/ υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Γραφείο ERASMUS+ KA1 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5. Διαδικασία αντιστοίχισης Θεματικών Ενοτήτων

Ο φοιτητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος στο οποίο τον ενδιαφέρει να αιτηθεί μετακίνηση και συγκεντρώνει πληροφορίες από τον Οδηγό Σπουδών για τα διαθέσιμα μαθήματα που καλύπτουν επαρκώς την ύλη και τις πιστωτικές μονάδες κάθε Θεματικής Ενότητας του Π.Σ./Μ.Π.Σ. που επιθυμεί να αντιστοιχίσει/ παρακολουθήσει στο εξωτερικό. Θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνει ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και να δώσει σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

Κατόπιν, μέσω της Γραμματείας του Π.Σ./ Μ.Π.Σ. του στο Ε.Α.Π., ενημερώνεται για τα στοιχεία επικοινωνίας του Συντονιστή κάθε Θεματικής Ενότητας και έρχεται σε απευθείας επικοινωνία μαζί του – προκειμένου για την εξασφάλιση επίσημης Επιστολής Αντιστοίχισης (η οποία και υποβάλλεται στο Γραφείο ERASMUS+ ως απαραίτητο δικαιολογητικό της αίτησης του). Οι Επιστολές Αντιστοίχισης απαιτούνται τόσο για την προ-έγκριση της αναγνώρισης της περιόδου ERASMUS+ από την Κοσμητεία της εκάστοτε Σχολής (διαδικασία υποχρεωτική προκειμένου για την μετακίνηση του φοιτητή) όσο και για την μετέπειτα ηλεκτρονική προετοιμασία της Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Online Learning Agreement for Studies). Δείγμα της Επιστολής Αντιστοίχισης υπάρχει διαθέσιμο προς μεταφόρτωση στην ενότητα “Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι Σύνδεσμοι”.

Ο Συντονιστής κάθε Θεματικής είναι αρμόδιος να συζητήσει με τον ενδιαφερόμενο τις επιλογές του, και μπορεί να υποδείξει αλλαγές ή να προτείνει αντικατάσταση ορισμένων μαθημάτων με άλλα πιο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών – έτσι ώστε, να τηρείται η προϋπόθεση αντιστοίχισης του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που θα καταγράφεται στον πίνακα Α (μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής) με Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών στο ΕΑΠ (πίνακας Β). Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ο κανόνας της πλήρους αναγνώρισης της περιόδου μετακίνησής μετά από την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων και την επιστροφή στο ΕΑΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το σύνολο των ECTS μονάδων των μαθημάτων που θα επιλεγούν προς αντιστοίχιση και παρακολούθηση στο Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να είναι:

  • Στην περίπτωση φοιτητών ετήσιων προγραμμάτων: 40- 60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος ή 20 για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο
  • Στην περίπτωση φοιτητών εξαμηνιαίων προγραμμάτων: 60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος ή  30 για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο

Στην περίπτωση που η αίτηση υποτροφίας αφορά μεταπτυχιακούς φοιτητές (που αιτούνται την πραγματοποίηση μέρους της έρευνας τους, στο πλαίσιο του προγράμματος) αυτοί θα πρέπει να φροντίσουν όπως λάβουν, αντίστοιχα, τη σύμφωνη γνώμη του τόσο του Επιβλέποντα της εργασίας τους όσο και του συντονιστή της Θ.Ε. στην οποία αυτή υπάγεται. Σε περίπτωση που το θέμα της εργασίας δεν υπάγεται σε συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, οι αιτούντες θα πρέπει να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών τους. 

6. Πρόσθετη Επιχορήγηση Ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Ι. Πρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Tα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει φοιτητές και/ή προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα για πρόσθετη επιχορήγηση, προκειμένου να καλύψουν τις επιπλέον δαπάνες για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στις επιμέρους δραστηριότητες κινητικότητας.

Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο / στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη λήψη αυτής της πρόσθετης επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των συμμετεχόντων αυτών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Δημοσιεύεται σχετική ειδική ανακοίνωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού σε ετήσια βάση.

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω επιπρόσθετες ανάγκες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, βάσει της εξατομικευμένης αίτησης που θα υποβληθεί στην ΕΜΣ/ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Erasmus, η οποία θα αξιολογηθεί και η ΕΜΣ/ΙΚΥ θα εγκρίνει τις δαπάνες κατά περίπτωση:

• Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
• Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για καταγραφή σημειώσεων κ.α.)
• Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
• Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
• Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
• Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
• Φροντιστή ασθενούς
• Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
• Ειδική διατροφή
• Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

• Οι φοιτητές οφείλουν να πληρούν τα λοιπά κριτήρια που θέτει το ΕΑΠ για την επιλογή τους ως υπότροφοι ERASMUS

• Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δύνανται να λάβουν επιπλέον μόρια, όσον αφορά στην επιλογή τους, βάσει την στρατηγικής ένταξης και πολυμορφίας, όπως έχει οριστεί από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

• Οι εξερχόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιδρύματός τους. Απευθείας αιτήσεις των φοιτητών προς την ΕΜ δεν γίνονται δεκτές.

• Η Εθνική Μονάδα με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δέχεται ηλεκτρονικά τις ανωτέρω αιτήσεις με σκαναρισμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το οικείο γραφείο Erasmus.

• Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν γραπτώς τις επιπλέον ατομικές ανάγκες τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως προκύπτουν από το πρόβλημα υγείας/αναπηρία/εμπόδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που έχουν. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται για την περίπτωση ατόμων με αναπηρίες/σοβαρό πρόβλημα υγείας από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.

• Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (δημόσιο νοσοκομείο) που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

• Οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό (παράρτημα Ι της αίτησης) για τις επιπρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας/εμπόδιο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το 100% της επιπλέον χρηματοδότησης πριν από τη μετακίνησή τους.

• Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής) κατά την επιστροφή τους, διαφορετικά οι δαπάνες θα κριθούν μη επιλέξιμες.


ΙΙ. Συμπληρωματική Ενίσχυση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες


Α. Μακροχρόνια Κινητικότητα CALL 2023

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

i. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

ii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

iii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

iv. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

v. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

vi. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

vii. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

viii. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

ix. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.

x. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.

xi. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

(2) Φοιτητές/ριες με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Ορισμοί:

➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.
➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
• δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
• παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
• υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
• ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

Β. Βραχυχρόνια Κινητικότητα

Επιχορήγηση για Ατομική Υποστήριξη (Για κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. και Τρίτη Χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή Τρίτη Χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα).

Ποσό Επιχορήγησης για Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες/ Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία:
– Έως την 14η ημέρα –> 70 ευρώ την ημέρα +100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας
– Από την 15η έως την 30η ημέρα –> 50 ευρώ την ημέρα +150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

Επιχορήγηση για Δαπάνες Ταξιδίου

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Σε περίπτωση που επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (δηλαδή μετακίνηση με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

Σημείωση: Τα έντυπα που αφορούν στην αίτηση πρόσθετης επιχορηγησης (Ι) είναι διαθέσιμα προς μεταφόρτωση παρακάτω, στην ενότητα “Χρήσιμα Έγγραφα/ Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι”.
7. Διαδικασία επιλογής και κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων

Η Επιτροπή Erasmus (αποτελούμενη από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο ERASMUS+ ΚΑ1 και τους Συντονιστές ERASMUS+ ΚΑ1 των Σχολών) επεξεργάζεται & αξιολογεί τις αιτήσεις, κατατάσσοντας αυτές βαθμολογικά, σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης. 

8. Μετά την επιλογή του φοιτητή

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, ο κάθε φοιτητής θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα ο εκάστοτε υπότροφος θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλιση του (έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης ή σύναψη Ιδιωτικής Ασφάλισης) και την προετοιμασία της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές (ηλεκτρονικά πλέον, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω της πλατφόρμας Online Learning Agreement αλλά και να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για τη σύναψη της Σύμβασης Φοιτητή.

Ο φοιτητής θα πρέπει επίσης να επισκεφθεί άμεσα την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχει επιλεγεί να μετακινηθεί, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα χρειαστεί να κάνει. Συνήθως, σε συνέχεια της ενημέρωσης από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ αναφορικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.

  • Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
  • Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας. Στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμάστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.
  • Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής βεβαίωση της επιλογής σας από το ΕΑΠ καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας. Την πρώτη τη ζητάτε από το Γραφείο ERASMUS+, ενώ στη περίπτωση της αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει, κατ’ αρχάς να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας σας ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στο Μητρώο του Π.Σ./ Μ.Π.Σ. σας για την έκδοσή της.

Προσοχή: Ο φοιτητής εγγράφεται υποχρεωτικά (χωρίς καταβολή της συμμετοχής στο κόστος σπουδών) και στο ΕΑΠ, για τις Θεματικές Ενότητες τις οποίες έχει αντιστοιχίσει και σκοπεύει να παρακολουθήσει στο εξωτερικό. Απαγορεύεται η κατά το διάστημα της μετακίνησης ERASMUS+ παρακολούθηση Θ.Ε. πλέον των όσων έχουν αντιστοιχηθεί και προ- εγκριθεί προς πραγματοποίηση στο πλαίσιο της κινητικότητας. 

Σημείωση: Κατόπιν της επιλογής και πριν την αναχώρηση τους οι υπότροφοι υποχρεούνται ενθαρρύνονται να υποβληθούν σε online αξιολόγηση της επάρκειας τους στην γλώσσα του Ιδρύματος Υποδοχής. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η γνώση της γλώσσας δεν επαρκεί οι φοιτητές θα κληθούν ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν δωρεάν, online μαθήματα. Όσον αφορά σε λιγότερο ομιλούσες γλώσσες που δεν καλύπτονται από την πλατφόρμα OLS, η γλωσσική προετοιμασία μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τον μετακινούμενο ή/ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αποστολής (εφόσον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται την εκάστοτε περίοδο και εφόσον βέβαια το επιθυμεί ο κάθε υπότροφος). Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, ο υπότροφος οφείλει να υποβληθεί εκ νέου σε διαδικτυακή αξιολόγηση των γλωσσικών του ικανοτήτων, προκειμένου για την ενημέρωση της προόδου του (σημειώστε πως, όπως αναφέρεται και παραπάνω, η πραγματοποίηση της εν λόγω διαδικτυακής αξιολόγησης είναι απαραίτητη προκειμένου για την αποπληρωμή του 20% της υποτροφίας). Φοιτητές οι οποίοι έλαβαν C2 αποτέλεσμα στο 1ο τέστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν 2η αξιολόγηση, μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας.

9. Πριν την αναχώρηση του φοιτητή

Δεδομένης της προ- έγκρισης της μετακίνησης από την αρμόδια Κοσμητεία και της επιτυχούς προετοιμασίας και υπογραφής (ηλεκτρονικά πλέον, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω της πλατφόρμας Online Learning Agreement) της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές, ο φοιτητής υπογράφει και παραλαμβάνει από το Γραφείο ERASMUS+ τη Σύμβαση του καθώς και τον Χάρτη Φοιτητή ERASMUS+. Εν συνεχεία και εφόσον είναι επαρκώς ασφαλισμένος και έχει εγγραφεί επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι έτοιμος για αναχώρηση.

10. Μετά την επιστροφή του φοιτητή

Κατόπιν της επιστροφής του φοιτητή/ υποβολής των υπολειπόμενων δικαιολογητικών (και δεδομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αναγραφόμενων στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές μαθημάτων/ δεσμεύσεων) η αρμόδια Κοσμητεία αναγνωρίζει επίσημα την περίοδο σπουδών/ έρευνας και, εν συνεχεία, το Γραφείο ERASMUS+ ενημερώνει τα Μητρώα των αρμόδιων Προγραμμάτων Σπουδών σχετικά με τις βαθμολογίες των Θεματικών Ενοτήτων (μέσος όρος συνόλου αντιστοιχισμένων μαθημάτων/ Θ.Ε.) αλλά και τις παρεχόμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Σε περίπτωση που κάποια από τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, η τελική αναγνώριση της Θ.Ε. με την οποία αυτά έχουν αντιστοιχηθεί εναπόκειται στον Συντονιστή αυτής (αρχική εισήγηση έγκρισης ή μη της τελικής αναγνώρισης) και την Κοσμητεία της αρμόδιας Σχολής του ΕΑΠ (που θα λάβει την τελική απόφαση).

Κατόπιν της τελικής αναγνώρισης της περιόδου σπουδών/ έρευνας μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γραφείο ERASMUS, βεβαίωση υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο