Μενού Κλείσιμο

Κινητικότητα ΑμεΑ

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να έχει διάρκεια από 2 ημέρες έως και 2 μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης.

Η συγκεκριμένη κινητικότητα θα πρέπει να αφορά δράσεις που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία (η οποία και οφείλει να τεκμηριώνεται αναλόγως) στο Ε.Α.Π.

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδίου και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στις δαπάνες ταξιδίου, το ποσό υπολογίζεται  βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Όσον αφορά στην κάλυψη των ατομικών εξόδων (τα οποία πορκύπτουν λόγω της κινητικότητας για επιμόρφωση), το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό  υπολογίζεται βάσει της διάρκειας επιμόρφωσης (συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες ταξιδίου) και ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Πιο συγκεκριμένα:

Χώρα Υποδοχής

Ποσό ημερήσιας επιχορηγήσης σε ευρώ

Ομάδα A – Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία

162

Ομάδα Β – Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, (Ελλάδα), Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

144

Ομάδα Γ – Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Σερβία

126

Σημαντικό

Το ημερήσιο ποσό που θα δίδεται ως υποτροφία υπολογίζεται ως εξής:
– έως και την 14η ημέρα της δραστηριότητας, ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα
– μεταξύ της 15ης και 60ης ημέρας της δραστηριότητας, 70% του ημερήσιου ποσού ανά συμμετέχοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παραπάνω πίνακα.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών απο την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και όχι αργότερα απο την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας, θα καταβάλεται προχρηματοδότηση στον συμμετέχοντα η οποία θα αντιπροσωπεύει το 80% του ποσού της επιχορήγησης (εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα για την Κινητικότητα Προσωπικού).

Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη προσυμφωνημένου και υπογεγραμμένου (απο το Ιδρυμα Υποδοχής και το αιτούμενο μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ) Προγράμματος Επιμόρφωσης (Staff Mobility for Training Agreement). Σε αντίθεση με ότι ισχύει για την Κινητικότητα για Σπουδές και την Κινητικότητα για Διδασκαλία, στην περίπτωση αίτησης Κινητικότητας για Επιμόρφωση ΔΕΝ είναι απαραίτητη η ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας (Bilateral Agreement) μεταξύ του ΕΑΠ και του Ιδρύματος Υποδοχής. 

Κατόπιν της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ εκάστοτε Ακαδημαϊκού Έτους, τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν, ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας, στo Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ/ Γραφείο ERASMUS+ – μαζί με ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, invitation letter (για μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ) και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Staff Mobility for Training Agreement), υπογεγραμμένο τόσο από τους ίδιους όσο και από το ‘Ιδρυμα Υποδοχής.

Σε περίπτωση που επιλεγούν για υποτροφία/ μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ με ειδικές ανάγκες, αυτά θα μπορούν να αιτηθούν επιπλέον χρηματοδότηση – προκειμένου για την κάλυψη σχετικών δαπανών κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Για περισσότερες πηροφορίες δείτε την ενότητα “Κινητικότητα ΑμεΑ“.

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιμόρφωση, συνεδριάζει η Επιτροπή Erasmus+ (αποτελούμενη από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο ERASMUS+ και τους Συντονιστές ERASMUS+ των Σχολών) η οποία αξιολογεί και κατατάσσει τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων επιλογής.

Κατόπιν της επιλογής του για υποτροφία, το κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα λάβει σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ. Εν συνεχεία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο προκειμένου για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του. Πιο συγκεκριμένα το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα πρέπει να παρέχει στο Γραφείο ERASMUS+ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Επιμόρφωση.

Κατόπιν της επιστροφής του (και εντός 15 ημερών, το πολύ), το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ  θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ERASMUS+ του ΕΑΠ (υπόψη κας Καφέζα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– εισιτήρια και boarding cards, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες και ο τόπος αναχώρησης και άφιξης
– Πιστοποιητικό Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το Ίδρυμα υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του συμμετέχοντα και οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε επιμόρφωση. Εάν ο μετακινούμενος πραγματοποίησε επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρεπέι να διευκρινίζεται στην βεβαίωση.

Το μέλος ΔΕΠ/ ΣΕΠ/ ΔΠ θα λάβει επίσης ηλεκτρονικό μήνυμα από την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Mobility Tool), προκειμένου για τη συμπλήρωση και online υποβολή της Τελικής Έκθεσης συμμετέχοντα (EU Survey). Η έγκαιρη (εντός 30 ημερών απο την ημερομηνία λήψης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος) συμπλήρωση και υποβολή της εν λόγω Έκθεσης είναι υποχρεωτική και συνιστά αίτημα καταβολής του υπόλοιπου 20% της χρηματοδότησης ERASMUS+. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δύναται να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή και του συνόλου της επιχορήγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο